GIUSEPPE SPINELLI PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9vzpdS_H1eh33LsvjFz3yIi&v=WgppocygALE

FIORENZO TASSINARI PLAYLIST VIDEO

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9tXCA9xdobUHNeWtOqUoB6O&v=kgGYTocpVBo

GIO’ VALERIANI PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9vcyjV6GNMiyGL2Y22L99og&v=_BJXWJltGDI

RELAX MUSIC PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9vMLp4xsOwM7G28koYh-EgC&v=v-IzDX0txSM

ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9tGj-57eZyp1ICi83Q_Lhsj

ITALIANISSIMA PRODUZIONI PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9t2XvAQNlLO1tLjbVZWiOJL&v=JN0jmCyzq2s

LUCA BERGAMINI PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9tQLcOKp7Jh1QQ5iQB1o9UG&v=o4qLD1fIhEs

GRANDE EVENTO PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9vE0gFHS5Y6MffkwZr78Frh&v=v9HcHNymTBE

I FILADELFIA PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9v61YpmCJ3VELlKGZkjq1P7&v=ZAvB_roD6B8

ROBERTA CAPPELLETTI PLAYLIST

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwsbPQlAlz9tQJlOyL5XFlujSl8Uv9_8z&v=PQQ0MDB-gD4